Back to top

เทศกาลถือศีลกินเจปี 2559

เทศกาลถือศีลกินเจปี 2559

เทศกาลถือศีลกินเจปี 2559

เทศกาลถือศีลกินเจปี 2559

Info

1-9 October
Description

สำหรับเทศกาลถือศีลกินเจปี 2559 วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559
ทริคเล็กๆนำไปถือปฏิบัติในช่วงกินเจ 2559 ตลอด 9 วัน เทศกาล “ถือศีล กินเจ” ไม่ใช่กินเจอย่างเดียว แต่ต้องถือศีลด้วย
• ห้ามกินผักฉุนหรือผักที่มีกลิ่นแรง ที่อาจจะทำให้ร่างกายและพลังธาตุถูกทำลาย และยังทำให้ร่างกายเกิดการกระตุ้นจากรสของอาการนั้นๆด้วย ได้แก่ กระเทียม หัวหอม (ต้นหอม, ใบหอม หลักเกียว กุ้ยช่าย ใบยาสูบ (บุหรี่,ยาเส้น,ของเสพติดมึนเมา) นั้นหมายถึงว่าต้องงดสูบบุหรี่และกินเหล้าในช่วงที่ถือศีล กินเจนี้ด้วย
• ห้ามกินเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่มีส่วนผสม ส่วนประกอบจากนั้น หรือเป็นส่วนใด ส่วนหนึ่งจากสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นไขมันสัตว์ ไข่ เลือด
• ห้ามกินอาหารรสจัด เพราะอาหารรสจัดจะไปกระตุ้นต่อมต่างๆของร่างกายให้ทำงานมากขึ้น เป็นผลให้จิตใจไม่สงบในช่วงที่ถือศีล กินเจนี้ ที่หมายถึงทั้งหมดคือ อาหารรสจัด ทั้งเผ็ดจัด เค็มจัด หวานจัด หรือเปรี้ยวจักก็ตามที่ ดังนั้น ที่กินได้ก็คืออาหารรสจืดนั่นเอง
• ห้ามกินอาหารที่คนปรุงไม่ได้ถือศีลกินเจ อันนี้แหละจึงทำให้คนที่ถือศีลกินเจต้องไปอยู่รวมกันในสถานที่ที่มีคนกินเจรวมกันอยู่ อาจจะเป็นโรงทาน ศาลเจ้าต่างๆที่จัดงาน เพราะคนที่ทำหน้าทำอาหารนั้น ถือศีลด้วย
• ถ้วยชามจะต้องไม่ปนกัน
• ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
• แต่งกายด้วยชุดขาว
• ห้ามพูดคำหยาบ โกหก ส่อเสียด หรือพูดจาเพ้อเจ้อ
• ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา ตลอดช่วงเวลา 9 วัน
• ห้ามดับตะเกียงทั้ง 9 ดวง ในสถานที่อย่างศาลเจ้า โรงเจ โรงทาน หรือสถานที่อื่นที่จัดงานถือศีลกินเจ จะมีการจุดตะเกียง 9ดวงเอาไว้ตลอดวันตลอดคืน จึงต้องมีคนเฝ้าไม่ให้ตะเกียงนั้นดับ

สำหรับเทศกาลถือศีลกินเจปี 2559 วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559
ทริคเล็กๆนำไปถือปฏิบัติในช่วงกินเจ 2559 ตลอด 9 วัน เทศกาล “ถือศีล กินเจ” ไม่ใช่กินเจอย่างเดียว แต่ต้องถือศีลด้วย
• ห้ามกินผักฉุนหรือผักที่มีกลิ่นแรง ที่อาจจะทำให้ร่างกายและพลังธาตุถูกทำลาย และยังทำให้ร่างกายเกิดการกระตุ้นจากรสของอาการนั้นๆด้วย ได้แก่ กระเทียม หัวหอม (ต้นหอม, ใบหอม หลักเกียว กุ้ยช่าย ใบยาสูบ (บุหรี่,ยาเส้น,ของเสพติดมึนเมา) นั้นหมายถึงว่าต้องงดสูบบุหรี่และกินเหล้าในช่วงที่ถือศีล กินเจนี้ด้วย
• ห้ามกินเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่มีส่วนผสม ส่วนประกอบจากนั้น หรือเป็นส่วนใด ส่วนหนึ่งจากสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นไขมันสัตว์ ไข่ เลือด
• ห้ามกินอาหารรสจัด เพราะอาหารรสจัดจะไปกระตุ้นต่อมต่างๆของร่างกายให้ทำงานมากขึ้น เป็นผลให้จิตใจไม่สงบในช่วงที่ถือศีล กินเจนี้ ที่หมายถึงทั้งหมดคือ อาหารรสจัด ทั้งเผ็ดจัด เค็มจัด หวานจัด หรือเปรี้ยวจักก็ตามที่ ดังนั้น ที่กินได้ก็คืออาหารรสจืดนั่นเอง
• ห้ามกินอาหารที่คนปรุงไม่ได้ถือศีลกินเจ อันนี้แหละจึงทำให้คนที่ถือศีลกินเจต้องไปอยู่รวมกันในสถานที่ที่มีคนกินเจรวมกันอยู่ อาจจะเป็นโรงทาน ศาลเจ้าต่างๆที่จัดงาน เพราะคนที่ทำหน้าทำอาหารนั้น ถือศีลด้วย
• ถ้วยชามจะต้องไม่ปนกัน
• ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
• แต่งกายด้วยชุดขาว
• ห้ามพูดคำหยาบ โกหก ส่อเสียด หรือพูดจาเพ้อเจ้อ
• ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา ตลอดช่วงเวลา 9 วัน
• ห้ามดับตะเกียงทั้ง 9 ดวง ในสถานที่อย่างศาลเจ้า โรงเจ โรงทาน หรือสถานที่อื่นที่จัดงานถือศีลกินเจ จะมีการจุดตะเกียง 9ดวงเอาไว้ตลอดวันตลอดคืน จึงต้องมีคนเฝ้าไม่ให้ตะเกียงนั้นดับ

สำหรับเทศกาลถือศีลกินเจปี 2559 วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559
ทริคเล็กๆนำไปถือปฏิบัติในช่วงกินเจ 2559 ตลอด 9 วัน เทศกาล “ถือศีล กินเจ” ไม่ใช่กินเจอย่างเดียว แต่ต้องถือศีลด้วย
• ห้ามกินผักฉุนหรือผักที่มีกลิ่นแรง ที่อาจจะทำให้ร่างกายและพลังธาตุถูกทำลาย และยังทำให้ร่างกายเกิดการกระตุ้นจากรสของอาการนั้นๆด้วย ได้แก่ กระเทียม หัวหอม (ต้นหอม, ใบหอม หลักเกียว กุ้ยช่าย ใบยาสูบ (บุหรี่,ยาเส้น,ของเสพติดมึนเมา) นั้นหมายถึงว่าต้องงดสูบบุหรี่และกินเหล้าในช่วงที่ถือศีล กินเจนี้ด้วย
• ห้ามกินเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่มีส่วนผสม ส่วนประกอบจากนั้น หรือเป็นส่วนใด ส่วนหนึ่งจากสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นไขมันสัตว์ ไข่ เลือด
• ห้ามกินอาหารรสจัด เพราะอาหารรสจัดจะไปกระตุ้นต่อมต่างๆของร่างกายให้ทำงานมากขึ้น เป็นผลให้จิตใจไม่สงบในช่วงที่ถือศีล กินเจนี้ ที่หมายถึงทั้งหมดคือ อาหารรสจัด ทั้งเผ็ดจัด เค็มจัด หวานจัด หรือเปรี้ยวจักก็ตามที่ ดังนั้น ที่กินได้ก็คืออาหารรสจืดนั่นเอง
• ห้ามกินอาหารที่คนปรุงไม่ได้ถือศีลกินเจ อันนี้แหละจึงทำให้คนที่ถือศีลกินเจต้องไปอยู่รวมกันในสถานที่ที่มีคนกินเจรวมกันอยู่ อาจจะเป็นโรงทาน ศาลเจ้าต่างๆที่จัดงาน เพราะคนที่ทำหน้าทำอาหารนั้น ถือศีลด้วย
• ถ้วยชามจะต้องไม่ปนกัน
• ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
• แต่งกายด้วยชุดขาว
• ห้ามพูดคำหยาบ โกหก ส่อเสียด หรือพูดจาเพ้อเจ้อ
• ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา ตลอดช่วงเวลา 9 วัน
• ห้ามดับตะเกียงทั้ง 9 ดวง ในสถานที่อย่างศาลเจ้า โรงเจ โรงทาน หรือสถานที่อื่นที่จัดงานถือศีลกินเจ จะมีการจุดตะเกียง 9ดวงเอาไว้ตลอดวันตลอดคืน จึงต้องมีคนเฝ้าไม่ให้ตะเกียงนั้นดับ

สำหรับเทศกาลถือศีลกินเจปี 2559 วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559
ทริคเล็กๆนำไปถือปฏิบัติในช่วงกินเจ 2559 ตลอด 9 วัน เทศกาล “ถือศีล กินเจ” ไม่ใช่กินเจอย่างเดียว แต่ต้องถือศีลด้วย
• ห้ามกินผักฉุนหรือผักที่มีกลิ่นแรง ที่อาจจะทำให้ร่างกายและพลังธาตุถูกทำลาย และยังทำให้ร่างกายเกิดการกระตุ้นจากรสของอาการนั้นๆด้วย ได้แก่ กระเทียม หัวหอม (ต้นหอม, ใบหอม หลักเกียว กุ้ยช่าย ใบยาสูบ (บุหรี่,ยาเส้น,ของเสพติดมึนเมา) นั้นหมายถึงว่าต้องงดสูบบุหรี่และกินเหล้าในช่วงที่ถือศีล กินเจนี้ด้วย
• ห้ามกินเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่มีส่วนผสม ส่วนประกอบจากนั้น หรือเป็นส่วนใด ส่วนหนึ่งจากสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นไขมันสัตว์ ไข่ เลือด
• ห้ามกินอาหารรสจัด เพราะอาหารรสจัดจะไปกระตุ้นต่อมต่างๆของร่างกายให้ทำงานมากขึ้น เป็นผลให้จิตใจไม่สงบในช่วงที่ถือศีล กินเจนี้ ที่หมายถึงทั้งหมดคือ อาหารรสจัด ทั้งเผ็ดจัด เค็มจัด หวานจัด หรือเปรี้ยวจักก็ตามที่ ดังนั้น ที่กินได้ก็คืออาหารรสจืดนั่นเอง
• ห้ามกินอาหารที่คนปรุงไม่ได้ถือศีลกินเจ อันนี้แหละจึงทำให้คนที่ถือศีลกินเจต้องไปอยู่รวมกันในสถานที่ที่มีคนกินเจรวมกันอยู่ อาจจะเป็นโรงทาน ศาลเจ้าต่างๆที่จัดงาน เพราะคนที่ทำหน้าทำอาหารนั้น ถือศีลด้วย
• ถ้วยชามจะต้องไม่ปนกัน
• ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
• แต่งกายด้วยชุดขาว
• ห้ามพูดคำหยาบ โกหก ส่อเสียด หรือพูดจาเพ้อเจ้อ
• ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา ตลอดช่วงเวลา 9 วัน
• ห้ามดับตะเกียงทั้ง 9 ดวง ในสถานที่อย่างศาลเจ้า โรงเจ โรงทาน หรือสถานที่อื่นที่จัดงานถือศีลกินเจ จะมีการจุดตะเกียง 9ดวงเอาไว้ตลอดวันตลอดคืน จึงต้องมีคนเฝ้าไม่ให้ตะเกียงนั้นดับ

เทศกาลถือศีลกินเจปี 2559
เทศกาลถือศีลกินเจปี 2559
เทศกาลถือศีลกินเจปี 2559
เทศกาลถือศีลกินเจปี 2559

1-9 October

Map