Back to top

โพสต์ + แคปชั่น คิดถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

โพสต์ + แคปชั่น คิดถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

โพสต์ + แคปชั่น คิดถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

โพสต์ + แคปชั่น คิดถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

Info

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
Description

กิจกรรมร่วมสนุก
โพสต์ + แคปชั่น คิดถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
- โพสต์ภาพบรรยากาศรอบบริเวณพระบรมมหาราชวัง
- พิมพ์แคปชั่น อยากทำความดีอะไร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 บน Timeline Facebook แบบสาธารณะ
- พร้อมติด Hashtag #BangkokSmilesLoveDAD
* * *รูปภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์ใน Facebook เพื่อโพสต์ภาพเล่นกิจกรรม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมง่ายๆกับชวนเพื่อนเที่ยวแล้วยังได้รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน like สูงสุด รับ Gift voucher จาก ล่องเรือ กับ Wonderful Pearl Cruise มูลค่า 3,000 บาท
ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 18:00 น.

จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com

ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 13.00 น. ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
6. รูปภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์ใน Facebook เพื่อโพสต์ภาพเล่นกิจกรรม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

การลบภาพที่เข้าประกวด
1. ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมร่วมสนุก
โพสต์ + แคปชั่น คิดถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
- โพสต์ภาพบรรยากาศรอบบริเวณพระบรมมหาราชวัง
- พิมพ์แคปชั่น อยากทำความดีอะไร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 บน Timeline Facebook แบบสาธารณะ
- พร้อมติด Hashtag #BangkokSmilesLoveDAD
* * *รูปภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์ใน Facebook เพื่อโพสต์ภาพเล่นกิจกรรม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมง่ายๆกับชวนเพื่อนเที่ยวแล้วยังได้รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน like สูงสุด รับ Gift voucher จาก ล่องเรือ กับ Wonderful Pearl Cruise มูลค่า 3,000 บาท
ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 18:00 น.

จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com

ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 13.00 น. ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
6. รูปภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์ใน Facebook เพื่อโพสต์ภาพเล่นกิจกรรม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

การลบภาพที่เข้าประกวด
1. ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมร่วมสนุก
โพสต์ + แคปชั่น คิดถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
- โพสต์ภาพบรรยากาศรอบบริเวณพระบรมมหาราชวัง
- พิมพ์แคปชั่น อยากทำความดีอะไร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 บน Timeline Facebook แบบสาธารณะ
- พร้อมติด Hashtag #BangkokSmilesLoveDAD
* * *รูปภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์ใน Facebook เพื่อโพสต์ภาพเล่นกิจกรรม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมง่ายๆกับชวนเพื่อนเที่ยวแล้วยังได้รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน like สูงสุด รับ Gift voucher จาก ล่องเรือ กับ Wonderful Pearl Cruise มูลค่า 3,000 บาท
ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 18:00 น.

จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com

ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 13.00 น. ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
6. รูปภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์ใน Facebook เพื่อโพสต์ภาพเล่นกิจกรรม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

การลบภาพที่เข้าประกวด
1. ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมร่วมสนุก
โพสต์ + แคปชั่น คิดถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
- โพสต์ภาพบรรยากาศรอบบริเวณพระบรมมหาราชวัง
- พิมพ์แคปชั่น อยากทำความดีอะไร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 บน Timeline Facebook แบบสาธารณะ
- พร้อมติด Hashtag #BangkokSmilesLoveDAD
* * *รูปภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์ใน Facebook เพื่อโพสต์ภาพเล่นกิจกรรม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมง่ายๆกับชวนเพื่อนเที่ยวแล้วยังได้รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน like สูงสุด รับ Gift voucher จาก ล่องเรือ กับ Wonderful Pearl Cruise มูลค่า 3,000 บาท
ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 18:00 น.

จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com

ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 13.00 น. ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
6. รูปภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์ใน Facebook เพื่อโพสต์ภาพเล่นกิจกรรม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

การลบภาพที่เข้าประกวด
1. ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

โพสต์ + แคปชั่น คิดถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
โพสต์ + แคปชั่น คิดถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
โพสต์ + แคปชั่น คิดถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
โพสต์ + แคปชั่น คิดถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

Map