Back to top

กิจกรรมร่วมสนุกรางวัลชีวิตก้าวสู่ปีใหม่

กิจกรรมร่วมสนุกรางวัลชีวิตก้าวสู่ปีใหม่

กิจกรรมร่วมสนุกรางวัลชีวิตก้าวสู่ปีใหม่

กิจกรรมร่วมสนุกรางวัลชีวิตก้าวสู่ปีใหม่

Info

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
Description

รางวัลชีวิตก้าวสู่ปีใหม่
- พิมพ์แคปชั่น ความตั้งใจที่อยากทำในปีหน้า พร้อมโพสต์ภาพบรรยากาศในกรุงเทพมหาคร บน Timeline Facebook แบบสาธารณะ
- พร้อมติด Hashtag #BangkokSmilesBeforeNewYear
* * *รูปภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์ใน Facebook เพื่อโพสต์ภาพเล่นกิจกรรม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมง่ายๆแล้วยังได้รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน like สูงสุด รับ Gift voucher ชม SIAM NIRAMIT มูลค่า 3,700 บาท
ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 18:00 น.
จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 13.00 น.

*** การรับรางวัล จะต้องมารับที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะ
ข้อตกลงและเงื่อนไข
1ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

การลบภาพที่เข้าประกวด
1 ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ข้อบังคับของการประกวด
1 ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

รางวัลชีวิตก้าวสู่ปีใหม่
- พิมพ์แคปชั่น ความตั้งใจที่อยากทำในปีหน้า พร้อมโพสต์ภาพบรรยากาศในกรุงเทพมหาคร บน Timeline Facebook แบบสาธารณะ
- พร้อมติด Hashtag #BangkokSmilesBeforeNewYear
* * *รูปภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์ใน Facebook เพื่อโพสต์ภาพเล่นกิจกรรม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมง่ายๆแล้วยังได้รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน like สูงสุด รับ Gift voucher ชม SIAM NIRAMIT มูลค่า 3,700 บาท
ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 18:00 น.
จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 13.00 น.

*** การรับรางวัล จะต้องมารับที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะ
ข้อตกลงและเงื่อนไข
1ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

การลบภาพที่เข้าประกวด
1 ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ข้อบังคับของการประกวด
1 ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

รางวัลชีวิตก้าวสู่ปีใหม่
- พิมพ์แคปชั่น ความตั้งใจที่อยากทำในปีหน้า พร้อมโพสต์ภาพบรรยากาศในกรุงเทพมหาคร บน Timeline Facebook แบบสาธารณะ
- พร้อมติด Hashtag #BangkokSmilesBeforeNewYear
* * *รูปภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์ใน Facebook เพื่อโพสต์ภาพเล่นกิจกรรม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมง่ายๆแล้วยังได้รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน like สูงสุด รับ Gift voucher ชม SIAM NIRAMIT มูลค่า 3,700 บาท
ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 18:00 น.
จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 13.00 น.

*** การรับรางวัล จะต้องมารับที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะ
ข้อตกลงและเงื่อนไข
1ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

การลบภาพที่เข้าประกวด
1 ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ข้อบังคับของการประกวด
1 ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

รางวัลชีวิตก้าวสู่ปีใหม่
- พิมพ์แคปชั่น ความตั้งใจที่อยากทำในปีหน้า พร้อมโพสต์ภาพบรรยากาศในกรุงเทพมหาคร บน Timeline Facebook แบบสาธารณะ
- พร้อมติด Hashtag #BangkokSmilesBeforeNewYear
* * *รูปภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์ใน Facebook เพื่อโพสต์ภาพเล่นกิจกรรม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมง่ายๆแล้วยังได้รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน like สูงสุด รับ Gift voucher ชม SIAM NIRAMIT มูลค่า 3,700 บาท
ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 18:00 น.
จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 13.00 น.

*** การรับรางวัล จะต้องมารับที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะ
ข้อตกลงและเงื่อนไข
1ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

การลบภาพที่เข้าประกวด
1 ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ข้อบังคับของการประกวด
1 ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมร่วมสนุกรางวัลชีวิตก้าวสู่ปีใหม่
กิจกรรมร่วมสนุกรางวัลชีวิตก้าวสู่ปีใหม่
กิจกรรมร่วมสนุกรางวัลชีวิตก้าวสู่ปีใหม่
กิจกรรมร่วมสนุกรางวัลชีวิตก้าวสู่ปีใหม่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

Map