Back to top

ภาพสถานที่ใดหายไปปปปปป~!!!!

ภาพสถานที่ใดหายไปปปปปป~!!!!

ภาพสถานที่ใดหายไปปปปปป~!!!!

ภาพสถานที่ใดหายไปปปปปป~!!!!

Info

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2559
Description

ภาพสถานที่ใดหายไปปปปปป~!!!!

1. เพียงตอบคำถามว่าภาพที่หายไปคือที่ใด ใต้กิจกรรมนี้บน Facebook Bangkok Tourism Division (กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร)
2. แชร์กิจกรรมนี้บน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ

- ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 9 ธันวาคม 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2559 18:00 น.
- สุ่มจับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ทาง www.bangkoktourist.com

- รับ Gift voucher จาก Dinosaur Planet 2 ใบ พร้อมบัตรชมภาพยนต์ 2 ใบ
- ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ก่อนเวลา 18.00 น.
- ผู้โชคต้องมารับรางวัลที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
3. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
4. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

ภาพสถานที่ใดหายไปปปปปป~!!!!

1. เพียงตอบคำถามว่าภาพที่หายไปคือที่ใด ใต้กิจกรรมนี้บน Facebook Bangkok Tourism Division (กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร)
2. แชร์กิจกรรมนี้บน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ

- ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 9 ธันวาคม 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2559 18:00 น.
- สุ่มจับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ทาง www.bangkoktourist.com

- รับ Gift voucher จาก Dinosaur Planet 2 ใบ พร้อมบัตรชมภาพยนต์ 2 ใบ
- ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ก่อนเวลา 18.00 น.
- ผู้โชคต้องมารับรางวัลที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
3. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
4. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

ภาพสถานที่ใดหายไปปปปปป~!!!!

1. เพียงตอบคำถามว่าภาพที่หายไปคือที่ใด ใต้กิจกรรมนี้บน Facebook Bangkok Tourism Division (กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร)
2. แชร์กิจกรรมนี้บน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ

- ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 9 ธันวาคม 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2559 18:00 น.
- สุ่มจับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ทาง www.bangkoktourist.com

- รับ Gift voucher จาก Dinosaur Planet 2 ใบ พร้อมบัตรชมภาพยนต์ 2 ใบ
- ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ก่อนเวลา 18.00 น.
- ผู้โชคต้องมารับรางวัลที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
3. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
4. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

ภาพสถานที่ใดหายไปปปปปป~!!!!

1. เพียงตอบคำถามว่าภาพที่หายไปคือที่ใด ใต้กิจกรรมนี้บน Facebook Bangkok Tourism Division (กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร)
2. แชร์กิจกรรมนี้บน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ

- ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 9 ธันวาคม 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2559 18:00 น.
- สุ่มจับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ทาง www.bangkoktourist.com

- รับ Gift voucher จาก Dinosaur Planet 2 ใบ พร้อมบัตรชมภาพยนต์ 2 ใบ
- ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ก่อนเวลา 18.00 น.
- ผู้โชคต้องมารับรางวัลที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
3. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
4. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

ภาพสถานที่ใดหายไปปปปปป~!!!!
ภาพสถานที่ใดหายไปปปปปป~!!!!
ภาพสถานที่ใดหายไปปปปปป~!!!!
ภาพสถานที่ใดหายไปปปปปป~!!!!

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2559

Map