Back to top

ทายชื่อสถานที่ท้องเที่ยวให้ถูกต้อง~!!!!

ทายชื่อสถานที่ท้องเที่ยวให้ถูกต้อง~!!!!

ทายชื่อสถานที่ท้องเที่ยวให้ถูกต้อง~!!!!

ทายชื่อสถานที่ท้องเที่ยวให้ถูกต้อง~!!!!

Info

วันที่ 23 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2560
Description

1. Capture ภาพที่สมบูรณ์ ใต้กิจกรรมนี้
2. ทายสถานที่ว่าคือที่ใด จากช่องว่างที่หายไป
3. แชร์กิจกรรมนี้บน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ

- ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 23 มกราคม 2560 10:00 น. ถึง วันที่ 30 มกราคม 2560 18:00 น.
- สุ่มจับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 31 มกราคม 2559 ทาง www.bangkoktourist.com

- รับ Gift voucher จาก Snow Town จำนวน 5 ใบ
- ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 18.00 น.
- ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
3. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
4. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

1. Capture ภาพที่สมบูรณ์ ใต้กิจกรรมนี้
2. ทายสถานที่ว่าคือที่ใด จากช่องว่างที่หายไป
3. แชร์กิจกรรมนี้บน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ

- ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 23 มกราคม 2560 10:00 น. ถึง วันที่ 30 มกราคม 2560 18:00 น.
- สุ่มจับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 31 มกราคม 2559 ทาง www.bangkoktourist.com

- รับ Gift voucher จาก Snow Town จำนวน 5 ใบ
- ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 18.00 น.
- ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
3. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
4. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

1. Capture ภาพที่สมบูรณ์ ใต้กิจกรรมนี้
2. ทายสถานที่ว่าคือที่ใด จากช่องว่างที่หายไป
3. แชร์กิจกรรมนี้บน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ

- ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 23 มกราคม 2560 10:00 น. ถึง วันที่ 30 มกราคม 2560 18:00 น.
- สุ่มจับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 31 มกราคม 2559 ทาง www.bangkoktourist.com

- รับ Gift voucher จาก Snow Town จำนวน 5 ใบ
- ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 18.00 น.
- ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
3. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
4. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

1. Capture ภาพที่สมบูรณ์ ใต้กิจกรรมนี้
2. ทายสถานที่ว่าคือที่ใด จากช่องว่างที่หายไป
3. แชร์กิจกรรมนี้บน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ

- ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 23 มกราคม 2560 10:00 น. ถึง วันที่ 30 มกราคม 2560 18:00 น.
- สุ่มจับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 31 มกราคม 2559 ทาง www.bangkoktourist.com

- รับ Gift voucher จาก Snow Town จำนวน 5 ใบ
- ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 18.00 น.
- ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
3. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
4. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

ทายชื่อสถานที่ท้องเที่ยวให้ถูกต้อง~!!!!
ทายชื่อสถานที่ท้องเที่ยวให้ถูกต้อง~!!!!
ทายชื่อสถานที่ท้องเที่ยวให้ถูกต้อง~!!!!
ทายชื่อสถานที่ท้องเที่ยวให้ถูกต้อง~!!!!

วันที่ 23 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2560

Map