Back to top

ทายภาพจากคำใบ้~!!!!

ทายภาพจากคำใบ้~!!!!

ทายภาพจากคำใบ้~!!!!

ทายภาพจากคำใบ้~!!!!

Info

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 10:00 น. ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 18:00 น.
Description

1. แชร์กิจกรรมนี้บน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ
2. ทายสถานที่ว่าคือที่ใด จากคำใบ้ ใต้กิจกรรมนี้

คำใบ้ :
1. สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2350 ในสมัยรัชกาลที่ 1
2. พร้อมกับได้อัญเชิญพระศรีศากยมุนีจากวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย มาประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารหลวง อีกชื่อเรียกว่า วัดพระโต
3. วัดนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นใจกลางพระนคร

- ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 10:00 น. ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 18:00 น.
- สุ่มจับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ทาง www.bangkoktourist.com

- รับ Gift voucher จาก สวนน้ำ AQUA จำนวน 10 ใบ + (Soft drink, Popcorn, Locker, Tube Rental)
- ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 18.00 น.
- ผู้โชคต้องมารับรางวัลที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
3. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
4. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

1. แชร์กิจกรรมนี้บน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ
2. ทายสถานที่ว่าคือที่ใด จากคำใบ้ ใต้กิจกรรมนี้

คำใบ้ :
1. สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2350 ในสมัยรัชกาลที่ 1
2. พร้อมกับได้อัญเชิญพระศรีศากยมุนีจากวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย มาประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารหลวง อีกชื่อเรียกว่า วัดพระโต
3. วัดนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นใจกลางพระนคร

- ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 10:00 น. ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 18:00 น.
- สุ่มจับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ทาง www.bangkoktourist.com

- รับ Gift voucher จาก สวนน้ำ AQUA จำนวน 10 ใบ + (Soft drink, Popcorn, Locker, Tube Rental)
- ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 18.00 น.
- ผู้โชคต้องมารับรางวัลที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
3. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
4. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

1. แชร์กิจกรรมนี้บน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ
2. ทายสถานที่ว่าคือที่ใด จากคำใบ้ ใต้กิจกรรมนี้

คำใบ้ :
1. สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2350 ในสมัยรัชกาลที่ 1
2. พร้อมกับได้อัญเชิญพระศรีศากยมุนีจากวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย มาประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารหลวง อีกชื่อเรียกว่า วัดพระโต
3. วัดนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นใจกลางพระนคร

- ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 10:00 น. ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 18:00 น.
- สุ่มจับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ทาง www.bangkoktourist.com

- รับ Gift voucher จาก สวนน้ำ AQUA จำนวน 10 ใบ + (Soft drink, Popcorn, Locker, Tube Rental)
- ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 18.00 น.
- ผู้โชคต้องมารับรางวัลที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
3. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
4. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

1. แชร์กิจกรรมนี้บน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ
2. ทายสถานที่ว่าคือที่ใด จากคำใบ้ ใต้กิจกรรมนี้

คำใบ้ :
1. สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2350 ในสมัยรัชกาลที่ 1
2. พร้อมกับได้อัญเชิญพระศรีศากยมุนีจากวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย มาประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารหลวง อีกชื่อเรียกว่า วัดพระโต
3. วัดนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นใจกลางพระนคร

- ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 10:00 น. ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 18:00 น.
- สุ่มจับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ทาง www.bangkoktourist.com

- รับ Gift voucher จาก สวนน้ำ AQUA จำนวน 10 ใบ + (Soft drink, Popcorn, Locker, Tube Rental)
- ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 18.00 น.
- ผู้โชคต้องมารับรางวัลที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
3. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
4. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

ทายภาพจากคำใบ้~!!!!
ทายภาพจากคำใบ้~!!!!
ทายภาพจากคำใบ้~!!!!
ทายภาพจากคำใบ้~!!!!

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 10:00 น. ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 18:00 น.

Map