Back to top

ทำ www.bangkoktourist.com แนะนำที่ท่องเที่ยว ให้ดีขึ้น~!!!!

ทำ www.bangkoktourist.com แนะนำที่ท่องเที่ยว ให้ดีขึ้น~!!!!

ทำ www.bangkoktourist.com แนะนำที่ท่องเที่ยว ให้ดีขึ้น~!!!!

ทำ www.bangkoktourist.com แนะนำที่ท่องเที่ยว ให้ดีขึ้น~!!!!

Info

ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 7 มีนาคม 2560 15:00 น. ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2560 18:00 น.
Description

กติกาง่ายๆ 2 ข้อ
1. อยากให้เพิ่มเติม หรือแก้ไข เว็บไซต์ www.bangkoktourist.com ยังไงบ้าง ใต้กิจกรรมนี้
2. แชร์กิจกรรมนี้บน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ พร้อมเชิญชวนเพื่อนๆเข้าไปดู เว็บไซต์ www.bangkoktourist.com

รางวัล
- ยอด like Comment + Share ของคุณแบบสาธารณะ พร้อมเชิญชวนเพื่อนๆเข้าไปดู เว็บไซต์ www.bangkoktourist.comสูงที่สุด
รับ Gift voucher จาก Yunomori Onsen & Spa 2 ใบ รวมมูลค่า 3,000 บาท
- ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 7 มีนาคม 2560 15:00 น. ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2560 18:00 น.
- ประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 13 มีนาคม 2560 ทาง www.bangkoktourist.com

- ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ก่อนเวลา 18.00 น.
- ผู้โชคต้องมารับรางวัลที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
3. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
4. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

กติกาง่ายๆ 2 ข้อ
1. อยากให้เพิ่มเติม หรือแก้ไข เว็บไซต์ www.bangkoktourist.com ยังไงบ้าง ใต้กิจกรรมนี้
2. แชร์กิจกรรมนี้บน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ พร้อมเชิญชวนเพื่อนๆเข้าไปดู เว็บไซต์ www.bangkoktourist.com

รางวัล
- ยอด like Comment + Share ของคุณแบบสาธารณะ พร้อมเชิญชวนเพื่อนๆเข้าไปดู เว็บไซต์ www.bangkoktourist.comสูงที่สุด
รับ Gift voucher จาก Yunomori Onsen & Spa 2 ใบ รวมมูลค่า 3,000 บาท
- ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 7 มีนาคม 2560 15:00 น. ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2560 18:00 น.
- ประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 13 มีนาคม 2560 ทาง www.bangkoktourist.com

- ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ก่อนเวลา 18.00 น.
- ผู้โชคต้องมารับรางวัลที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
3. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
4. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

กติกาง่ายๆ 2 ข้อ
1. อยากให้เพิ่มเติม หรือแก้ไข เว็บไซต์ www.bangkoktourist.com ยังไงบ้าง ใต้กิจกรรมนี้
2. แชร์กิจกรรมนี้บน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ พร้อมเชิญชวนเพื่อนๆเข้าไปดู เว็บไซต์ www.bangkoktourist.com

รางวัล
- ยอด like Comment + Share ของคุณแบบสาธารณะ พร้อมเชิญชวนเพื่อนๆเข้าไปดู เว็บไซต์ www.bangkoktourist.comสูงที่สุด
รับ Gift voucher จาก Yunomori Onsen & Spa 2 ใบ รวมมูลค่า 3,000 บาท
- ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 7 มีนาคม 2560 15:00 น. ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2560 18:00 น.
- ประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 13 มีนาคม 2560 ทาง www.bangkoktourist.com

- ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ก่อนเวลา 18.00 น.
- ผู้โชคต้องมารับรางวัลที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
3. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
4. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

กติกาง่ายๆ 2 ข้อ
1. อยากให้เพิ่มเติม หรือแก้ไข เว็บไซต์ www.bangkoktourist.com ยังไงบ้าง ใต้กิจกรรมนี้
2. แชร์กิจกรรมนี้บน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ พร้อมเชิญชวนเพื่อนๆเข้าไปดู เว็บไซต์ www.bangkoktourist.com

รางวัล
- ยอด like Comment + Share ของคุณแบบสาธารณะ พร้อมเชิญชวนเพื่อนๆเข้าไปดู เว็บไซต์ www.bangkoktourist.comสูงที่สุด
รับ Gift voucher จาก Yunomori Onsen & Spa 2 ใบ รวมมูลค่า 3,000 บาท
- ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 7 มีนาคม 2560 15:00 น. ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2560 18:00 น.
- ประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 13 มีนาคม 2560 ทาง www.bangkoktourist.com

- ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ก่อนเวลา 18.00 น.
- ผู้โชคต้องมารับรางวัลที่กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
3. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
4. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

ทำ www.bangkoktourist.com แนะนำที่ท่องเที่ยว ให้ดีขึ้น~!!!!
ทำ www.bangkoktourist.com แนะนำที่ท่องเที่ยว ให้ดีขึ้น~!!!!
ทำ www.bangkoktourist.com แนะนำที่ท่องเที่ยว ให้ดีขึ้น~!!!!
ทำ www.bangkoktourist.com แนะนำที่ท่องเที่ยว ให้ดีขึ้น~!!!!

ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 7 มีนาคม 2560 15:00 น. ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2560 18:00 น.

Map