Back to top

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

Wat Ratchabophit

Wat Ratchabophit

Wat Ratchabophit

Info

8:30 - 16:30
Free
02 222 3930
02 221 0904
Fueangnakhon Road, Wat Ratchabophit , Phranakorn, Bangkok 10200
BUS : 1, 2, 60, 512
Description

"รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดแรกหลังจากทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระอัครมเหสีพระราชเทวีและเจ้าจอมพระสนมเอกของพระองค์ วัดแห่งนี้ได้กลายเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 7 ในเวลาต่อมา พระอุโบสถ ภายนอกเป็นศิลปะไทยแต่ภายในเป็นแบบฝรั่งลวดลายจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับมุกที่บานประตูยกย่องกันว่าเป็น ศิลปะชิ้นสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ พระพุทธอังคีรส ประดิษฐานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหล่อปางสมาธิ ผิวเป็นทองคำทั้งองค์ภายใต้ฐานชุกชีเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ 7 พระเจดีย์ ทรงไทยย่อเหลี่ยมฐาน คูหาประดับกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ ยอดพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซุ้มพระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ พระวิหาร สร้างเหมือนพระอุโบสถทั้งภายในและภายนอกบานหน้าต่าง เป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลงรักปิดทอง สุสานหลวง มีอนุสาวรีย์ที่บรรจุพระสรีรางคารของพระบรมราชเทวี พระราชเทวีเจ้าจอมมารดา พระราชโอรสพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยสร้างเป็นรูปปรางค์ วิหารแบบขอม เจดีย์ ฯลฯ วัดราชบพิธฯ มีความโดดเด่นในศิลปะการก่อสร้างและการวางผังที่เหมาะสมลงตัว สิ่งที่พิเศษอีกอย่างคือไม่มีเสมาที่พระอุโบสถ แต่มีมหาเสนาซึ่งทำเป็นรูปเสมาธรรมจักรจำหลักติดเสาศิลาซึ่งอยู่บนกำแพงทั้ง 8ทิศแทน "

"King Rama V ordered this to be the first temple built after he came to the throne. It was to commemorate the Queen and his concubines. It later became the temple of King Rama VII. Ubosot: Exterior of the main chapel is Thai, but the interior is European style. The patterns copy Royal decorations in mother-of-pearl. The door frames are “an important example of the Rattanakosin style.” Phra Puttha Ankhiros: A Buddha image in the Meditation posture inside the ubosot. It is entirely gilded with gold on a chukchi base, where the ashes of King Rama VII are kept. Chedi: Built in the Thai style, with a notched base decorated with Bencharong ceramics. The top of the chedi holds relics of the Lord Buddha, and the enclosure around it contains Buddha images in several postures. Wihan: This prayer hall is in the same style as the ubosot. The window frames are patterned with Royal decorations lacquered with gold leaf. Royal Cemetery: Monuments containing the ashes of the Queen, concubines, sons and daughters of King Rama V and the Royal Family, are here in the form of Khmer stupas and chedis. Remarkably, there are no Sema, or boundary stones, around the ubosot. Instead, they are set on a circle of columns facing in eight directions.

キング5命じ、彼が即位した後、最初の神殿を建てました。キングラットと彼の妾皇后最初の妾の記念碑。この寺院は、芸術の寺院タイ国外後に7日間の目安となっているが、西部のモデル内のパターン化された寄木細工の装飾は、シャッターと信じています。芸術ラタナコーシンの重要な部分?仏Aagcirs寺院、仏像の瞑想の中に安置。皮膚の下に金色で、台座がパックされている国王ラーマ7 Sriragcarタイの仏塔は、八角形のベースを表します。ブース装飾ベンジャロン磁器タイルトップパゴダは、ペインの内側と外側の寺院のように構築された、仏の寺院の仏塔の遺物をキオスク。記章は王ラットのSriragcar像を含む陵墓を描いたと金色しました。寡婦ラット息子とラーマ5とその家族の娘。仏塔寺院クメール塔、寺院を構築することによって、等Ratchabophitは、適切なフィット感を構築し、計画の芸術を特徴としています。別の特別な事は神殿で何の欄干ではありません。しかし、欄干Thammachakを形作ったマハセナは、代わりに8方向の壁に取り付けられている石の柱を、刻まれました。

"拉查波比托寺院是坐落于曼谷的一座佛教寺庙,临近大王宫,建造于拉玛五世在位时期,为了拉玛5世继承王位而建。外部采用泰国传统建筑风格,内部则用西欧建筑风格进行装饰。 拉查波比托寺院的布局独一无二,一个祈祷堂,一个戒堂和连接两堂的一个圆形院落,在院子中间矗立着金色的佛塔,佛塔为斯里兰卡风格,上下粘有橘红色的瓷砖,非常的壮丽,内部放置有佛牙。寺院的内部为意大利装饰风格,源于拉玛五世的欧洲之旅,正堂的大门高3米,装饰有珍珠母,墙壁上贴着产自中国的瓷砖,窗框上镶嵌着象牙装饰,内部悬挂着水晶吊灯,非常的豪华。这个寺庙与众不同之处即没有大雄宝殿,但是在寺庙的墙上有8个方位的雕刻。"

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
Wat Ratchabophit
Wat Ratchabophit
Wat Ratchabophit

8:30 - 16:30
Free
02 222 3930
02 221 0904
Fueangnakhon Road, Wat Ratchabophit , Phranakorn, Bangkok 10200
BUS : 1, 2, 60, 512

Map