Back to top

พระพรหมเอราวัณ

Erawan Shrine

Erawan Shrine

Erawan Shrine

Info

10.00 - 20.00
Free
Lumpini, Pathumwan, Bangkok
BTS Saim , Chitlom BUS : 25, 54, 73, 73ก, 77, 204 AC : 25, 73, 73ก, 77, 79, 204, 505
Description

เมื่อปลายปี 2498 บริษัทสหโรงแรมและการท่องเที่ยวจำกัด ซึ่งเป็นผู้สร้างโรงแรมเอราวัณ ได้ดำเนินการหาฤกษ์เพื่อที่จะทำการเปิดโรงแรม พลเรือตรี หลวงสุวิชาญแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์ ได้ท้วงติงว่า ฤกษ์ในการวางศิลาฤกษ์ของโรงแรมทำไว้ไม่ถูกต้อง จะต้องแก้ไขเสียใหม่ โดยการสร้าง ศาลท้าวมหาพรหม และ ศาลพระภูมิ ขึ้นไว้ในบริเวณของโรงแรม จึงได้มีการดำเนินการสร้าง องค์ท้าวมหาพรหม ซึ่งปั้นด้วยปูนปลาสเตอร์และปิดทอง ออกแบบและปั้นโดย นายจิตร พิมพ์โกวิท ช่างจากกองหัตถศิลป์ ของกรมศิลปากร แล้วได้อัญเชิญมาประดิษฐาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2499 ด้วยเหตุนี้ ในวันที่และเดือนดังกล่าวของทุกปี จะมีพิธีบวงสรวงศาลท้าวมหาพรหม เป็นศาลในความเชื่อศาสนาฮินดู ตั้งอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยพระพรหมหรือท่านท้าวมหาพรหม คือพระผู้สร้างโลกและมนุษย์ ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งเป็นมโนธรรมจริยา 4 ประการ ตรงกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาคือ พรหมวิหาร 4 หากได้กราบไหว้ พระพรหม พระผู้มีความเมตตากรุณาต่อมนุษย์แล้ว ไม่ว่าอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้สมดังปรารถนา ทั้งยังช่วยปัดเป่าความขัดข้อง อุปสรรค และส่งเสริมโชคและความสำเร็จ

At the end of the year in 1955, The union of Thai hotel and tourism company limited, the founder of the erawan hotel was told by rear admiral Luang Suwichanphaet, who specialized in astrology, that the original moment for laying the foundation stone of the erawan hotel was not really right auspicious moment. It must be corrected by building a shrine of the Thai Maha Brahma and a spirit house in the area of the hotel. Then a shrine with the image of the Thao Maha Brahma and a spirit house was built followed the advice. The image was a scrulpture in plaster covered with gold leaf, which was designed and sculpted by Mr.Chit Phimkowit, a sculptor of the fine art department. It was brought to enshrine there since the 9th november, 1956. And a worship ceremony of the image has been held on the 9th november of every year. This is a Hinduism shrine located in front of the Grand Hyatt Erawan hotel. Brahma or Maha Phrom God is believed to be the creator of earth and mankind who is full of compassion, kindness, sympathetic joy, and conscience which are the four respects of tenets which comply with Buddhism Dharma teaching of four cardinal virtues. It is believed that if you worship Brahma, who is kind to humans, your wish will come true and all obstacles and difficulties in life will be chased away while luck and success are promoted.

後半2498サハホテルや旅行制限で。クリエイターエラワンホテル私はそれがアドミラルホテルロイヤルSuwichakornpong医学的な問題を作るために取っている知っています。占星術の専門家異議ことホテルの礎石を築くで幸先の良い、それが無効になります。新しい神社、ホテルの精神アップを作成することによって解決されなければなりません。あなたが建物を継続する必要があります。主ブラフマー石膏と金箔を有する型。印刷技術を描いによって設計され、彫刻は、職人技の山を置きます。芸術学科画像は、2499年11月9日に安置したところ、日付と各年の月。式典神社。 ヒンズー教の信仰の祠。グランドハイアットエラワンホテルの前に位置している。プラプロム、別名タウマハープロムは世界及び人間の創造主といわれ、仏教教義に沿う慈・悲・喜・捨の四無量心にあふれている。という訳で優しい梵天を崇拝すると、四無量心を持つブラフマーさまは何が望んでいることでも叶えてくれると言われている。また、支障障害などを払拭し、幸運と成功を招き入れてくれる。

1955年年底,酒店和旅游有限公司成立伊拉宛酒店,有风水专家说,酒店的位置不正确,应该进行修整改造,于是兴建了四面佛佛像,并设立在酒店旁边,佛像佛光满面,金碧辉煌,给酒店带来了很多生意。从此各地人民也经常到此处朝拜,祈求佛祖保佑。1956年11月9日正式邀请佛像到酒店附近,因此每年的这一天都会有大型的祭拜仪式在此地举行。 是印度教的创造之神,位于Grand Hyatt Erawan Bangkok爱侣湾凯悦大酒店 前面,原是印度教、婆罗门教三大主神之一的梵天,是创造宇宙之神,拥有四面佛像,分别代表慈、悲、喜、舍,正面求生意兴隆,左面求姻缘美满,右面求平安健康,后面求招财进宝,凡是祈求升天者必须勤修这四种功德。梵天普度众生,凡是虔诚祈求者,四面神都会协助信徒达成心愿,帮助消灾避难、逢凶化吉,带来富贵与好运。

พระพรหมเอราวัณ
Erawan Shrine
Erawan Shrine
Erawan Shrine

10.00 - 20.00
Free
Lumpini, Pathumwan, Bangkok
BTS Saim , Chitlom BUS : 25, 54, 73, 73ก, 77, 204 AC : 25, 73, 73ก, 77, 79, 204, 505

Map