Back to top

วัดไตรมิตรวิทยาราม

Wat Traimit Wittayaram Worawihan

Wat Traimit Wittayaram Worawihan

Wat Traimit Wittayaram Worawihan

Info

08:00 - 17:00
Free
02-225-9775
Wat Traimit,, Mittaphap Thai-China Rd, Talat Noi, Samphanthawong, Bangkok 10100
BUS: 1, 4, 25, 53
Description

วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน มีชื่อเดิมว่าวัดสามจีน เข้าใจกันว่า จีน 3 คนร่วมกันสร้างพระอารามเพื่อเป็นวิหารทานการบุญ ปีพ.ศ. 2482 พ่อค้าประชาชน คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนนามใหม่ เป็นชื่อ วัดไตรมิตรวิทยาราม ซึ่งมีความหมายว่า เพื่อน 3 คนร่วมกันสร้างวัดนี้ ประกอบกับวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมและโรงเรียนระดับมัธยมของรัฐบาลอยู่ภายในบริเวณของวัด สิ่งสำคัญของวัด คือ พระสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการบันทึกในหนังสือกินเนสบุ๊คออฟเรคคอดร์ มีหน้าตั้งกว้าง 3.01 เมตร สูง 3.91 เมตร องค์พระสามารถถอดได้ 9 องค์ จากฐานองค์พระขึ้นไปเนื้อทองบริสุทธิ์ 40 %พระพักตร์มีเนื้อทอง 80 % ส่วนพระเกศมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม เป็นเนื้อทองบริสุทธิ 99.99 % สันนิษฐาน ว่า สร้างในสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย เข้าใจว่า เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ต่อมาในสมัย ร. 1 ได้โปรดให้อัญเชิญ พระพุทธรูปมาจากเมืองเหนือเพื่อนำมาประดิษฐานยังวัดสำคัญ พระพุทธรูปที่เชิญมามีจำนวนมาก ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง ขุนนางผู้หนึ่งจึงแอบเอาปูนไล้พระพุทธรูปทองคำแล้วนำมาไว้ยังวัดที่ตนสร้าง จนได้อันเชิญมาไว้ที่วัดพระยาไกร (วัดโชติการาม) ต่อมาบริษัทอิสท์เอเซียติกได้ขอเช่าที่วัด(ซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้างแล้ว) เป็นโรงเลื่อยจักร จึงได้อันเชิญไว้ที่ข้างพระเจดีย์และปลูกเพิงสังกะสีมุงเป็นหลังคากั้นไว้ อย่างหยาบ ๆ หลังจากนั้นเป็นเวลาเกือบ 20 ปี เมื่อพระอุโบสถและพระวิหารหลังใหม่สร้างเสร็จ จึงได้อัญเชิญชั้นประดิษฐาน แต่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายปูนที่หุ้มองค์พระกะเทาะออก จึงทำให้เห็นองค์พระข้างในเป็นทองคำ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2498

Phra Phuttha Maha Suwan Patimakon is the heritage of civilization that Thais are proud of. It was originally titled Phra Sukhothai Traimit or Golden Buddha. The Golden Buddha has a perfect shape. According to the history, it has been presumed that King Ramkhamhaeng of Sukhothai Kingdom has called moulding specialists for a meeting about construction. After the construction was completed, he has ordered the construction of Phra Wihan Luang in Wat Maha That Temple in the middle of Sukhothai to house the Golden Buddha. The evidence in the stone inscription states that “In the middle of Sukhothai Kingdom lays a temple with the Golden Buddha, Phra Attharos, Buddha statue, big Buddha statue, beautiful Buddha statue” Originally, this statue was not as beautiful as we have seen today becasue it was completely plastered. The evidence shows that the statue was installed as the principal Buddha image in the main temple building of Wat Chotanaram or Wat Phraya Krai since King Rama III. The temple was then deserted. Around B.E. 2474, The East Asiatic Company, responsible for the forest concession, has leased the land from the government to build a sawmill. The company removed everything except the Golden Buddha; therefore, Wat Sam Chit Committee consisted of Maha Jiam Gomlo, Maha Sawai Thita Weero (Phra Wisut Thabodi), Luang Supphachalasai (Bung Supphachalasai), Luang Boriwan Wetchakij (Yoo Lawangkul) and Sanit Tawintarapakdee, was asked to relocate the Golden Buddha from Wat Phraya Krai to Wat Sam Chin, now known as Wat Traimit Witthayaram. Since the renovation of the temple was not completed, the statue was temporarily placed next to a pagoda. During that time, many had asked to move the statue to other temples but the statue could not be moved. 20 years later in B.E. 2498, the renovation was completed. When ready, Phra Wisut Thabodi (Sawai Thita Weera Maha Thera), an abbot at that time, has decided to move the statue but it proved to be difficult to lift because it was big and heavy. During the attempt to lift, the ropes broke due to the weight and the statue fell hard on the ground. It was raining and quite late at night, the attempt to move had to be carried out in the next day. In the morning, the abbot checked the statue to find a way to lift the statue up again. He then found a crack at the statue’s chest. When he chipped off the plaster coating, he discovered a pure gold surface inside. After the abbot gathered the locals to help remove the plaster, the beauty of a gold surface of the statue emerged as the whole appearance completely changed to be the Buddha statue with the attitude of subduing Mara made by Sukhothai craftsman, capturing the eyes of visitors. The news about the discovery quickly spread.The statue was inspected and evaluated of its gold. It was made with Nue Jed Nam Song Ka Gold (old Thai gold measurements indicated that one baht weight of Nue See gold is worth 4 baht, one baht weight of Nue Jed gold is worth 7 baht which is second purest gold from Nue Kao gold; Nue Kao gold was discovered at Bang Taphan during the era of Borommakot and was called Bang Taphan gold, and Song Ka means 50 satang) The overall gold weighed over 5 tons or 25,000 pounds of gold which equals to 14 million dollars or around 294 million baht at that time (B.E. 2498). It was the first gold measurement after the discovery. “Sukhothai Traimit Golden Buddha” or “Luang Por Thongkam” or titled conferred by King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) as “Phra Phuttha Maha Suwan Patimakon”, at present, is located at the hall of Wat Traimit Witthayaram Temple, Samphanthawong District, Bangkok. The statue is in the attitude of subduing Mara which means being in a meditating posture, left hand placing face up on the lap, right hand on the knee, the tips of the hand pointing downward. The measurement is 149-inch wide. The height from a base to a head is 15.75-foot. The statue weighs around 5.5 tons. It is worshipped by Thai people and foreigners who come to experience the beauty of the biggest statue made of invaluable pure gold in the world. The Sukhothai Traimit Golden Buddha or Phra Phuttha Maha Suwan Patimakon is recorded in the Guinness Book of World Records in 1991 (B.E. 2543) as “the largest Golden Buddha image in the world” and recorded as the world’s largest Golden Buddha image with gold worth of 21.1 million pounds as stated that; “Highest intrinsic value is the 15th-century gold Buddah in Wat Trimitr Temple in Bangkok, Thailand. It is 3-04 m 10 ft tall and weighs an estimated 51/2 tonnes. At the April 1990 price of $ 227 per fine ounce, its intrinsic worth was $ 21.1 million. The gold under the plaster exterior was found only in 1954.” (Recorded in the Guinness Book of World Records) At Wat Traimit Witthayaram Temple, not only can you go to worship the Golden Buddha, but also visit Yaowarat Chinatown Heritage Center.

マハースワンパティマコーン大仏 世界最大の黄金仏 タイ人が誇っている文化遺産であるマハースワンパティマコーン黄金大仏、旧名はスコータイトライミット黄金仏又は黄金仏である。 この仏像は歴史的に豪華で、スコータイ時代のラムカムヘン王が黄金大仏の鋳造のために鋳造技術者を集め、鋳造後でスコータイ都の中心部にあるワット・マハータート王寺院に設置してもらうと想定されている。「スコータイ中心部に王寺院、黄金大仏、豪華な仏像がある」という証拠の碑文があるから。 最初、本大仏は石膏で覆われていたため、現在見られているように美しくなかった。証拠書類により、ソムデットプラナンクラオジャオユーフア(ラマ3世)時代に主仏像としてワット・ショーティナーラーム寺院(又はワット・プラヤークライ寺院)に設置されたことはあるが、その後、この寺院が荒廃した状態になった。森林事業を運営しているイーストアジアティック社は1931年に大型の製材所を設立するため、いろいろなものを解体し、大型の仏像を残し、プラマハージアム・カマロー坊、プラマハースワイ・ティタウィロー坊(プラウィスッターティバディー坊)、ルアンスッパシャラサイ空軍大将(ブン・スッパシャラサイ氏)、ルアンボリバーンウェーシャキット氏(ユー・スワーンクーン)、ミスター サニット、 テーウィンタラパックディーで構成されたワット・サームジーン寺院委員会に連絡し、本大仏がワット・プラヤークライ寺院からワット・サームジーン寺院(現名はワット・トライミットウィッタヤーラーム寺院)に招待された。 大仏が招待されたが、修道院の復元の未完了で仏舎利塔の隣に一時に設置していた。その時、各地の寺院に招待されるための依頼者がここに来ていたが、移動できなかった。20年の経過後、1955年にようやく復元が完了した。 復元完了後、ターンジャオクンプラウィスッタティッバディー坊(スワイ・ティタウィラマハーテラ第7級坊)、その時点の修道院長は大仏を移設しようと思っていたが、大仏を保持するワイヤーロープが重量に対応できなくて切れて大仏が地面に墜落した。大雨の夜で、移設は翌日に延期された。 翌日、修道院長が大仏の移設方法を考えた時、大仏のひび割れの胸を見、優雅かつ純粋な金を見つけた。石膏を破壊するため、人々を集合し、破壊後では仏像の純粋な金の美しさが見え、訪問者に優雅で目立たれたパーンマーンウィシャイ式大仏であった。 当時の発見は、素晴らしいニュースが流行し、第7級ソーンカー(タイ古代金基準額では、第4級の金1バーツは4バーツで、第7級の金1バーツは7バーツ)である大仏の金を調査・評価されていた。この第7級の金の品質は、第2次でノッパクン金又はヌアカオ金のみより悪かった。ヌアカオ金はプラジャオバロムマコート時代にはじめて発見し、バーンタパーン金とも言われていた。ソーンカーという意味は2サルン(現在、1バーツは4サルン)である。大仏の金の重量は5トン以上(25,000ポンド)で、その時点(1955年)の価値は1,400万ドル(294,000,000バーツ)で評価されていた。 スコータイトライミット黄金仏又は「黄金仏」、あるいは現国王(ラマ9世)によって命名された「プラプッタマハースワンパティマコーン」は、現在バンコク都サンパンタウォン区ワット・トライミットウィッタヤーラーム寺院の修道院に設置され、左手を太腿上、右手を膝上に配置され、指先が地面方向に向き、瞑想されているパーンマーンウィシャイ式大仏で、座った時の幅6ソーク5インチ、基礎から頭部までの高さ7ソーク1クーブ9インチ、総重量5.5トンで、タイ人にも外国人にも尊敬されている。毎年、世界最大の貴重な黄金大仏を訪問に来ていた大勢の観光客がいる。 スコータイトライミット黄金仏又はマハースワンパティマコーン黄金大仏は、1991年(平成3年)4月に価値を評価され、「世界最大の黄金仏」として1991年(平成3年)ギネス世界記録に記載され、金のみの価値は以下の通りに2,110万ポンド以上である。

金佛 世界上最大的金佛像 可以说是泰国人感到自豪的一个国家级文化遗产,金菩萨马哈苏皖 巴蒂妈干或者过去叫做素可泰黛米东菩萨,也直接称作金佛像。 这座金佛像外表看上去十分华丽,金碧辉煌。根据历史推测,蓝甘杏时代国王素可泰请人修建寺庙佛堂,修建完工时,又请人修建了金佛佛像,其含义为“素可泰有寺庙,素可泰有金佛,素可泰的佛有灵气,素可泰有佛像,素可泰的佛大气,素可泰的佛特别美丽。” 最初,此金佛和我们现代看到的佛像相比并不美丽,因为佛像的上部分一直被水泥封闭着,后来有文献说,该佛像是无波搜抽地那拉姆寺庙或者压盖寺庙的前身,有很深的祈福灵性,直到后来拉马3世国王路过此地时发现该佛像的存在。1931年,East Asia Tique有限公司在评估该地区的森林树木,从政府部门购买到该土地,在此地建设大木材工厂,因此将所有寺庙内部的物品转移,只留下了该大佛未动,然后请萨姆金寺庙委员会,也邀请码哈金姆古墓喽大师,马哈噻提德威楼大师(威苏特塔提布迪大师),苏帕差拉塞(崩素帕拉查赛),皇家护士(尤卢昂衮),斯尼德特维纳桶怕各地先生,另外还有帕亚开寺庙的僧人来到萨姆金寺庙,因此当前被称为黛米懂维特亚拉姆寺庙。 佛像被邀请来,但是阿拉姆佛像还没有修建成,因此佛像画像被临时供奉代替,当时有很多人来朝拜邀请佛像,但是都无法转移佛像,20年过去后,1955年佛像才被修缮完工。 完成时,伟素他提布迪大师(大长老僧院住持)建议转移,但是转移难度很大,因为佛像体积庞大,也很重,使用吊车转移时,钢丝绳子因无法承重,佛像种种的掉下来遭到撞击,且当时天气已经入暮,又下着大雨,因此只能等到第二天继续。 第二天一早,住持特意来此地观察思考新的方法,却发现佛像出现了裂痕,看到佛像里面已经破损,继而发现佛像体内的华丽的金色,随即认为佛像开光显灵。佛像的转变让他见识了佛像的辉煌美丽,也代表了至高无上的佛法,因此素可泰的越来越多的人们都前来参观佛像。 这次重大发现,有很多监测,以及评估佛像,认为佛像是金子材质,两条腿(泰国传统认为金子的辨认主要看色泽,1株重量价值4泰铢,另外一种黄金测量1株重量价值7泰铢,一般是根据金子的含金量和颜色而定,黄金一开始是认为购买土地用的,两条腿就是2Sadang的意思)。重量有5吨,计算为黄金25,000磅,或者计算为含金量(1995年),14,000,000美元或者294,000,000(两亿九千四百万泰铢)的含金量。从此,作为计算黄金价格的标准。 “素可泰泰米东金佛” 或“同卡姆大师” 或者泰国普密蓬国王(拉马9世)宣布的条例,“金菩萨马哈苏皖 巴蒂妈干”目前供奉在黛米懂维特呀拉姆寺庙,达姆帕坦翁区,曼谷市。这尊佛像有静坐冥思状,左手放于腿上,右手放于膝上,佛像宽6.5寸,高7.19寸,大约重5.5吨。泰国人十分敬仰该佛像,每逢佳节,都会引来很多人前来朝拜。

วัดไตรมิตรวิทยาราม
Wat Traimit Wittayaram Worawihan
Wat Traimit Wittayaram Worawihan
Wat Traimit Wittayaram Worawihan

08:00 - 17:00
Free
02-225-9775
Wat Traimit,, Mittaphap Thai-China Rd, Talat Noi, Samphanthawong, Bangkok 10100
BUS: 1, 4, 25, 53

Map