ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  โบราณสถาน / ศาสนสถาน

  วัดยานนาวา
  วัดยานนาวา

          วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เดิมชื่อว่า "วัดคอกกระบือ" ในรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ และก่อสร้างศาสนสถานสำคัญขึ้นภายในวัด คือพระสถูปที่มีรูปร่างต่างจากทั่วไป โดยสร้างเป็นรูปเรือสำเภาจีน เหตุที่สร้างสถูปทร...

  อ่านต่อ
  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

          สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดสลัก” เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 เป็นอีกวัดที่มีความเก่าแก่และสำคัญอย่างมากอีกแห่งกรุงเทพ โดยเป็นวัดที่ชาวไทยรู้จักกันเป็นดี อีกทั้งเป็นวัดที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกเป็...

  อ่านต่อ
  ศาลท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ
  ศาลท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ

          ศาลท้าวมหาพรหม หรือ“ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งแยกราชประสงค์ อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อมาสักการะท้าวมหาพรหม ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยพระพรหมหรือท่านท้าวมหาพรห...

  อ่านต่อ
  ศาลเจ้าเกียนอันเกง
  ศาลเจ้าเกียนอันเกง

          ศาลเจ้าเกียนอันเกง หรือที่เรียกว่า ศาลเจ้าแม่กวนอิม เป็นศาลเจ้าจีนฮกเกี้ยนของชุมชนกุฎีจีน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรี มีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปี สร้างเมื่อสมัยสมเด็จพระเจ้าจ...

  อ่านต่อ
  วัดซางตาครู้ส
  วัดซางตาครู้ส

          โบสถ์หรือวัดซางตาครู้ส ที่แปลว่า “ไม้กางเขน” หรือ วัดกุฎีจีน แห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นศาสนสถานที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงพระราชทานที่ดินให้แก่ผู้ที่สืบเชื้อสายโปรตุเกสที่อพยพเข้ามาอยู่เป็นจำนวน...

  อ่านต่อ
  วัดอมรินทรารามวรวิหาร
  วัดอมรินทรารามวรวิหาร

          เดิมชื่อว่า “วัดบางหว้าน้อย” ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดฯให้บูรณปฏิสังขรณ์ แล้วสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวง คู่กันกับวัดระฆังโฆสิตาราม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่หมดทั้งพระอ...

  อ่านต่อ
  วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
  วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

          เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า "วัดมะกอกนอก" เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเสด็จ กรีฑาทัพล่องลงมาทางชลมารคถึงหน้าวัดเมื่อเวลาอรุณรุ่งพอดี จึงทรงเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดแจ้ง" สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลั...

  อ่านต่อ
  ศาลเจ้ากวนอู
  ศาลเจ้ากวนอู

          ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน มีอายุมากกว่า 260 ปี ถือเป็นศาลเจ้ากวนอูที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในประเทศไทย ตามตำนานเล่าว่า ในเก๋งศาลเจ้ากวนอู มีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ 3 องค์ องค์แรกเข้ามาในไทยตรงกับสมัยพระเจ้าเฉินหลงฮ่อง...

  อ่านต่อ
  มัสยิดกูวติลอิสลาม หรือตึกแดง
  มัสยิดกูวติลอิสลาม หรือตึกแดง

          มัสยิดกูวติลอิสลาม หรือตึกแดง ซึ่งแต่เดิมตึกแดงเคยเป็นสำนักงานพระคลังสินค้าของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ที่ทรงได้บริจาคเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ให้กับชาวมุสลิมในชุมชนนี้เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติศาสนกิจ บริเวณมัสยิดแห่งนี้มีเช...

  อ่านต่อ
  วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์)
  วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์)

          วัดบริเวณตลาดพลู สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2370 ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยพระยามหาอำมาตยาธิบดี(ป้อม อมาตยกุล) แล้วตั้งชื่อว่า "วัดขุนจันทร์" ต่อมาได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วทรงพระราชทานนามใหม่ว...

  อ่านต่อ
  มัสยิดจักรพงษ์
  มัสยิดจักรพงษ์

          มัสยิดจักรพงษ์ หรือเรียกว่า “สุเหร่าวัดตองปุ” เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณสมัยรัชกาลที่ 2 จากการกวาดต้อนเฉลยศึกจากเมืองปัตตานีผู้มีความสามารถในการทำทองมาไว้ในชุมชนนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู โดยตัวอ...

  อ่านต่อ
  วัดสุวรรณ
  วัดสุวรรณ

          วัดสุวรรณ เดิมมีชื่อว่า “วัดสุวรรณอุบาสิการาม” แต่ภายหลังได้ตัดคำว่าอุบาสิการามออก สร้างขึ้นในปีเดียวกันกับที่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ คือเมื่อปี พ.ศ.2325 สันนิษฐานว่าชาวจีนเป็นผู้สร้างวัด เนื่องจากพระอุโบสถหลังเด...

  อ่านต่อ

  Connection