ป้อมมหากาฬ

        สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ใน พ.ศ.2326 เป็น 1 ใน 14 ป้อมที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันรักษาพระนคร มีลักษณะรูปแปดเหลี่ยม มีกำแพงล้อมรอบ 2 ชั้น เป็นป้อมประจำพระนครด้านตะวันออก ปัจจุบันป้อมมหากาฬเป็น 1 ใน 2 ป้อมที่ยังคงเหลืออยู่ในกรุงเทพมหานคร อีกป้อมหนึ่งคือป้อมพระสุเมรุ ได้มีการบูรณะเรื่อยมาจนมีสภาพที่เห็นในปัจจุบัน

 

เวลาทำการ: วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ที่ตั้ง: เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนมหาไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
การเดินทาง:

รถโดยสารประจำทาง สาย:  2, 5, 12, 15, 44, 47, 56, 59, 60, 70, 79, 157, 171, 183, 503, 509,

 

511

 

เรือด่วนคลองแสนแสบ : ท่าผ่านฟ้าลีลาศ