วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร

           สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2483 ในรัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยสร้างขึ้นใกล้กับอนุสาวรีย์หลักสี่ ทั้งนี้มีเหตุผลว่าชาติกับศาสนาเป็นของคู่กัน เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้และให้ชื่อว่า "วัดประชาธิปไตย" ในขณะดำเนินการก่อสร้างนั้น คณะทูตไทยซึ่งเดินทางไปอินเดียได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ กิ่งพระศรีมหาโพธิ์ และดินจากสังเวชนียสถานในอินเดียมาประดิษฐานที่วัด จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดพระศรีมหาธาตุ" สิ่งที่โดดเด่นที่สุดภายในวัดคือ "พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ" ซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่โดดเด่น ตรงฐานพระเจดีย์ด้านนอกมีจารึกเกี่ยวกับการสร้างวัด และยังมี “พระศรีสัมพุทธมุนี” ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ และอัฐิของเหล่าผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เป็นต้น

ที่ตั้ง : 149 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0-2318-5926-7
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 26, 34, 39, 59, 114, 126, 503, 512, 524
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 6.30 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม