หอสมุดแห่งชาติ

           เดิมหอสมุดแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวังมีชื่อว่า "หอสมุดวชิรญาณ"  ต่อมาในปี 2509 ได้ขยับขยายมาสร้างขึ้นบริเวณท่าวาสุกรี เป็นอาคารใหญ่สูง 4 ชั้น หอสมุดแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บรวบรวม สงวนรักษา และอนุรักษ์มรดกทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาการศิลปกรรม และวัฒนธรรมของชาติในรูปของเอกสารโบราณ ได้แก่ จารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  นอกจากนั้นยังเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่ให้บริการความรู้และข่าวสารแก่คนในชาติ มีทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการการอ่าน ศึกษาค้นคว้า โดยให้บริการแก่ผู้ใช้ทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ที่ตั้ง : ถนนสามเสน แขวง วชิระพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5212 หรือ 0-2280-9828 ต่อ 32
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 3, 9, 16, 30, 32, 33, 49, 64, 65, 110, ปอ.505, ปอ.524 
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 18.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม