งานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ณ วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง

คนไทยเชื้อสายมอญที่พำนักอยู่ในพื้นที่ย่านลาดกระบังมีวิถีชุมชนที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างหนึ่ง ก็คือ ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือวัดสุทธาโภชน์ มีเพียงหนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดวันอาทิตย์แรกหลังวันออกพรรษาของทุกปี ในปี 2562 นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 การจัดงานแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

          ตอนเช้า ในเวลา 07.00 น. ประธานในพิธี ได้แก่ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พร้อมเจ้าหน้าที่และชาวชุมชนเข้าร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน  พระภิกษุสงฆ์จำนวนมากกว่า 100 รูป ลงเรือรับบิณฑบาตด้วยขบวนเรือมาดที่ขุดด้วยไม้ตะเคียนทั้งต้นไม่มีรอยต่อ จำนวนร่วม 60 ลำ นำขบวนด้วยเรือมาดเจ้าจอมมารดากลิ่น เป็นเรือพระพุทธ ติดตามด้วยเรือคณะกลองยาวชาวบ้าน เรือชาวชุมชนที่มาร่วมบุญ เรือพระสงฆ์เป็นทิวแถว ปิดท้ายขบวนด้วยเรือมาดเจ้าอาวาสวัดสุทธาโภชน์ ล่องไปบริเวณสองริมฝั่งคลองลำปลาทิวซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญที่ไหลผ่านหน้าวัดสุทธาโภชน์ในเขตลาดกระบัง ชาวบ้านสาธุชนและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายนั่งเรียงรายตลอดบริเวณสองริมฝั่งคลอง ต่างนำอาหารคาวหวาน ผลไม้ น้ำดื่ม ข้าวสุก ข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องปัจจัยไทยธรรมต่าง ๆ ที่พระสงฆ์จำเป็นต้องใช้มาร่วมประเพณีตักบาตรพระร้อยวัดสุทธาโภชน์อุ่นหนาฝาคั่งเป็นระยะทางยาวร่วม 2 กิโลเมตร ใช้เวลานานร่วม 3 ชั่วโมงจึงสิ้นสุดกระบวนความตามประเพณีในช่วงเช้า

          ตอนกลางวัน เป็นพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตในตอนเช้าด้วยชุดสำรับคาวหวานที่ได้รับการจองไว้แล้ว ประณีตสวยงามหลากหลายรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ชาวสุทธาโภชน์มีอยู่เกือบทุกบ้าน เป็นจำนวนมากกว่า 100 ชุด ของถวายในสำรับประกอบด้วย อาหารคาว อาหารหวานตามขนาดของสำรับ ดอกไม้ ธูปเทียน น้ำ หมากพลู และปัจจัย

          ตอนบ่าย เป็นประเพณีการแข่งขันเรือพาย เรือที่ใช้สำหรับแข่งขันส่วนใหญ่เป็นเรือที่มีอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ เรือเพรียว และเรือมาด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรักและสามัคคีของคนในท้องถิ่น และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไว้ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป