วัดหิรัญรูจีวรวิหาร

            เดิมชื่อว่า “วัดน้อย” สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ 2321 โดย เจ้าขรัวเงิน พระชนกของกรมสมเด็จพระศรีสุรเยนทรามาตย์ พระมเหสีในรัชกาลที่ 2 วัดแห่งนี้มีพระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 ศิลปะไทยผสมจีน หลังคาไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ก่ออิฐถือปูน ภายในมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยปิดทองทั้งองค์เป็นพระประธาน มีพระเจดีย์ใหญ่ทรงกลม และเจดีย์ 6 องค์ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง นอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย ประทับใต้ต้นโพธิ์สร้างไว้ ให้เที่ยวชมและกราบไหว้ทำบุญและขอพร

ที่ตั้ง :  122 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์ติดต่อ : 0-2465-6220
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย :  4, 9
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00- 17.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม