Thailand MICE Road Show Myanmar 2018

กรุงเทพมหานครร่วมงาน Thailand MICE Road Show Myanmar 2018 สร้างความมั่นใจความพร้อมของเมือง 
 
(8 พ.ค.61) นางกนกรัตน์ พันธ์นรา. รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน Thailand MICE Road Show Myanmar 2018 ระหว่างวันที่ 7- 9 พ.ค.61  ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์  
 
ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน./ TCEB  ได้นำคณะผู้บริหารจาก MICE City 5 เมือง เข้าร่วมงาน Thailand MICE Road Show Myanmar 2018 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์  เพื่อร่วมศึกษาแนวทางการจัด road show ให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวพม่า ได้พบและหารือกันพร้อมนำเสนอความพร้อมของเมืองในการสนับสนุนนักเดินทางกลุ่มไมซ์.  ประกอบด้วย 
- กรุงเทพมหานคร : นางกนกรัตน์ พันธ์นรา. รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
- ขอนแก่น : นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
- เชียงใหม่ : นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
- พัทยา : นายสุขวัฒน์. สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา 
- ภูเก็ต : นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต